[Categorïau Manwl / Detailed Categories]

Categorïau Manwl

1. Clybiau Gwerin a Lleoliadau  [ ➥1-a, 1-b ] 
2. Perfformwyr Gwerin
3. Gwasanaethau Gwerin
4. Cymdeithasau Bywyd Gwerin
5. Astudiaethau/Sefydliadau
6. Gweithdai - Darparwyr
7. Dyddiadur (Dathliadau Tymhorol; Gwyliau Gwerin; Gweithdai)


"Rhestriadaur [1.-7.]": mae rhaid i’r holl restriadau fod yn ddwyieithog.
   ➥ "Erthyglau": dwyieithog yn ddymunol.
   ➥ "Nodiadau": dwyieithog yn ddymunol.

 • Croesawn gategorïau newydd.
Croeso i chi anfon rhestriadau, lluniau, erthyglau, nodiadau

Detailed categories

1. Folk Clubs & Venues   [ ➥1-a, 1-b ]
2. Folk Performers
3. Folk Services
4. Folklife Societies
5. Folklife Studies & Institutions
6. Workshops - Providers 
7. Diary (Seasonal Celebrations, Folk Festivals, Workshops)
"Listings [1.-7.]": all listings must be bilingual.
    ➥ "Articles": bilingual preferred.
    ➥ "Notes": bilingual preferred.
 • New categories welcome. 
Listings, pictures, notes, articles, welcome 

1: Clybiau Gwerin a Lleoliadau

[ ➥1-a ] Cyffredinol
 • Clybiau  • Cyngherddau  • Cyd-ganu 
 • Sesiynau – Cerddoriaeth – Barddoniaeth – Adrodd Straeon 
 • Clybiau Dawns a Ceilidh
[ ➥1-b ] Cybiau Alawon
 • Cybiau Alawon ~ Tune Clubs

1: Folk Clubs & Venues

[ ➥1-a]  General
 • Clubs  • Concerts • Singarounds 
 • Sessions for Song - Music - Poetry - Storytelling 
 • •Dance Clubs & Ceilidh Series
[ ➥1-b ] Tune Clubs
 • Tune Clubs

2: Perfformwyr Gwerin

P. = Perfformwyr sy’n cefnogi traddodiadau gwerin iaith Gymraeg
 • Gallwn gynnwys rhestriadau gan Asiantaethau 
P.1 Cerddoriaeth a Chanu Gwerin
Cyffredinol, P.1a - 1c
 • P.1a ~ Bandiau / Grwpiau 
 • P.1b ~ Deuawdau 
 • P.1c ~ Unawd 
Diddordebau penodol, P.1ch - 1dd
 • P.1ch Cerdd Dant 
 • P.1d Corau 
 • P.1dd Grwpiau Sianti, Deuawdau, ac Unawd 
P.2 Dawnsio Gwerin
 • P.2a Gwerin Galwyr Dawns 
 • P.2b Bandiau Dawns Werin 
 • P.2c Seremonïol ac Arddangos 
P.3 Y Gair Llafar
 • P.3a Sioeau Gwerin & Theatr, Drama Werin
 • P.3b Beirdd 
 • P.3c Storïwyr

2: Folk Performers

P. = Performers who support Welsh-language folk traditions
 • We can include listings from Agencies
P.1 Folk Music and Song
General, P.1a - 1c
 • P.1a ~ Bands/Groups 
 • P.1b ~ Duos 
 • P.1c ~ Solo 
Specific interests, P.1ch - 1dd
 • P.1ch Cerdd Dant 
 • P.1d Choirs 
 • P.1dd Shanty Groups, Duos, & Solo 
P.2 Folk Dance
 • P.2a Folk Dance Callers 
 • P.2b Folk Dance Bands 
 • P.2c Ceremonial & Display 
P.3 Spoken Word
 • P.3a Folk Shows & Theatre, Mummers 
 • P.3b Poets 
 • P.3c Storytellers

3: Gwasanaethau Gwerin

 G. = Gwasanaethau sy’n cefnogi traddodiadau gwerin iaith Gymraeg.
Gallwn gynnwys siopau a chylchgronau 
 • G.1 Cylchgronau a rhestriadau gwerin ar-lein
 • G.2 Cylchgronau a Rhestriadau Gwerin Argraffedig
 • G.3 Newyddiadurwyr Gwerin 
 • G.4 Radio Gwerin 
 • G.5 Asiantiaid, Rheolwyr, Hyrwyddwyr 
 • G.6 Technegol: Llogi systemau PA a sŵn, Peirianwyr, Stiwdios 
 • G.7 Gwasanaethau a Dylunio Gwefannau 
 • G.8 Argraffu, Dylunio, Darlunio 
 • G.9 Crefftau/Gwneuthurwyr 
 • G.10 Siopau
 • G.11 Cyfieithwyr
 • nodiadau: Gohebwyr 'FQ' 

3: Folk Services

G. = Services that support Welsh-language folk traditions
We can include shops and magazines
 • G.1 Online Folk Magazines & Listings
 • G.2 Printed Folk Magazines & Listings
 • G.3 Folk Journalists
 • G.4 Folk Radio
 • G.5 Agents, Managers, Promoters 
 • G.6 Technical: PA & Sound Hire, Engineers, Studios 
 • G.7 Website Design and Services 
 • G.8 Print, Design, Illustration 
 • G.9 Crafts/Makers 
 • G.10 Shops 
 • G.11 Translators
 • notes: 'FQ: Folklife Quarterly' Correspondents 

4: Cymdeithasau Bywyd Gwerin

C. = Cymdeithasau
Cymdeithasau, Ymddiriedolaethau, Sefydliadau
Cyffredinol 
 • C.1 Cymdeithasau Cerddoriaeth, Canu a Dawnsio Gwerin 
Diddordebau penodol 
 • C.3 Cymdeithasau Cerdd Dant 
 • C.4 Cymdeithasau Caneuon Gwerin 
 • C.5 Cymdeithasau Canu Gwerin 
 • C.6 Cymdeithasau Dawnsio Gwerin 
 • C.7 Cymdeithasau Drama Gwerin 
 • C.8 Cymdeithasau Llên Gwerin 
 • C.9 Cymdeithasau Adrodd Straeon 
 • C.10 Cymdeithasau Hanes Llafar 
 • C.11 Cymdeithasau Iaith a Thafodiaith
 • C.12 Cymdeithasau Bywyd Gwerin 

4: Folklife Societies

C. = Societies
Associations, Trusts, Organisations
General 
 • C.1 Folk Music, Song & Dance Societies 
Specific interests 
 • C.3 Cerdd Dant Societies 
 • C.4 Folk Song Societies 
 • C.5 Folk Music Societies 
 • C.6 Folk Dance Societies 
 • C.7 Folk Drama Societies 
 • C.8 Folklore Societies 
 • C.9 Storytelling Societies 
 • C.10 Oral History Societies 
 • C.11 Language & Dialect Societies 
 • C.12 Folk Life Societies

5: Astudiaethau a Sefydliadau Bywyd Gwerin

A. = Astudiaethau a Sefydliadau 
 • A.1 Ymchwilwyr ac Awduron 
 • A.2 Darlithwyr a Siaradwyr 
 • A.3 Archifau (arbenigol neu gyffredinol)
 • A.4 Bywyd Gwerin mewn Amgueddfeydd 
 • A.5 Bywyd Gwerin yng nghasgliadau llyfrgelloedd 
 • A.6 Cyrsiau ac Ymchwil Academaidd 
 • A.7 Cyhoeddwyr Cerddoriaeth a Chwmnïau Recordio 
 • A.8 Cyhoeddwyr Llyfrau 
 • A.9 Cyhoeddiadau Argraffedig 
 • A.10 Ffynonellau ar-lein (gwefannau a blogiau gydag erthyglau) 

5: Folklife Studies & Institutions

A. = Studies & Institutions
 • A.1 Researchers and Authors 
 • A.2 Lecturers and Speakers 
 • A.3 Archives (specialist folklife or general archives) 
 • A.4 Folklife in Museums 
 • A.5 Folklife in Library Collections 
 • A.6 Academic Courses and Research 
 • A.7 Music Publishers and Recording Companies 
 • A.8 Print Book Publishers
 • A.9 Print Journals 
 • A.10 Online Resources (website, and blogs with articles)

6: Gweithdai - Darparwyr

D. = Darparwyr
 • D.1 Canolfannau Astudio a Darparwyr Gweithdai eraill 
 • D.2 Athrawon, Tiwtoriaid, Gweithwyr Datblygu a Threfnwyr Gweithdai Gwerin (gan gynnwys eitemau ar gyfer plant ac ysgolion) 
 • D.3 Gweithdai parhaus (mwy hirdymor)

6: Workshops - Providers

D. = Providers
 • D.1 Study Centres and other providers 
 • D.2 Folk Teachers, Tutors, Development Workers, Workshop Organisers, including for Children & Schools 
 • D.3 Continuing (longer-term) Workshops Series

7: Dyddiadur

 • Dathliadau Tymhorol
 • Gwyliau Gwerin
 • Gweithdai,  Cyrsiau Byr

7: Diary

 • Seasonal Celebrations
 • Folk Festivals
 • Workshops, Short Courses


Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate