[Polisi Iaith/Language]

Polisi Iaith / Language Policy

Rhestriadau ar-lein am ddim ac erthyglau i hybu gwybodaeth am draddodiadau gwerin iaith Gymraeg.
Free online listings & articles to promote the knowledge of Welsh-language folk traditions.

Rydym yn awyddus i wneud y wefan hon yn gwbl ddwyieithog.

Nid yw’r golygyddion yn siaradwyr Cymraeg rhugl, rydym yn croesawu gwirfoddolwyr i’n helpu i gyfieithu rhestriadau, penawdau ac ati.
 • Er enghraifft, i gyfieithu 'Mwy o fanylion:'  i leoliadau Saesneg sy’n croesawu cyfraniadau Cymraeg.
 • Fel arwydd o’n gwerthfawrogiad byddwn yn rhoi aelodaeth Bywyd Gwerin am ddim (FQ trwy’r post gan gynnwys eich newyddion a’ch rhestriadau)
   • newyddion Cymru, o "FQ": o’r rhifyn diweddaraf o “FQ” Bywyd Gwerin yn Chwarterol ... yn Saesneg

We want to make this site fully bilingual.

The editors are not fluent Welsh-speakers, so we welcome volunteers to help us translate listings, headings, etc.
 • Example: to translate 'More details'  for English-speaking venues that welcome contributions in Welsh
 • In return, we offer free Folklife membership (posting FQ, including your Members' printed news & listings).
   • news from Wales, from "FQ":  items from our “FQ” Folklife Quarterly print mag

Crëwyd y wefan hon gan Sam (o Ddyffryn Clwyd yn wreiddiol) ac Eleanor (o’r UDA yn wreiddiol), a symudodd o Fangor i Loegr. Mae’r ddau wedi golygu cylchgronau a chyfeiriaduron gwerin ers dros 30 o flynyddoedd, nhw sy’n sybsideiddio Bywyd Gwerin a’r wefan hon. Yn 2013, astudiodd y ddau gyrsiau i ddysgwyr Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn.

 • Website complied by Sam (originally from the Vale of Clwyd) and Eleanor (originally from the USA), who moved from Bangor to England. They have edited folk magazines and directories for over 30 years, and subsidise Folklife and this website. They attended Welsh-learners' courses at Nant Gwrtheyrn in 2013.

"Rhestriadau"

Mae rhaid i’r holl restriadau fod yn ddwyieithog.
 • Enw, gwefan, enw cyswllt, ffôn.
 • Dewisol:--- 
  • Manylion cyswllt arall
  • Mwy o fanylion
  • Mewn rhai achosion (e.e. mannau cyfarfod, gwyliau) ceir mwy o fanylion (e.e. dyddiad)

"Listings"

All listings should be bilingual.
 • Name, website,contact name, phone.
 • Optional:--- 
  • Other contact details 
  • More details
  • In some cases (eg venues, festivals) more details included (eg date)

"Erthyglau" a "Nodiadau"

Dwyieithog yn ddymunol.
Serch hynny, rydym yn derbyn erthyglau a nodiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg yn unig; neu erthygl mewn un iaith a chrynodeb yn yr iaith arall. 

"Articlesand  "Notes"

Bilingual preferred.
However, we will accept articles and notes in Welsh or English only; or article in one language and summary in the other. 

Cyfranwyr

Efallai y bydd erthyglau ar y wefan hon hefyd yn ymddangos yng nghylchgrawn chwarterol FQ (Bywyd Gwerin).

Rydym hefyd yn cynnig aelodaeth am ddim i unrhyw un sy’n cyfrannu erthyglau perthnasol ar draddodiadau bywyd gwerin:
4. Cymdeithasau Bywyd Gwerin
5. Astudiaethau/Sefydliadau Bywyd Gwerin
7. Dathliadau Tymhorol [Dyddiadur]

Contributors

Your articles on this website may also be printed in FQ.

We also offer free membership to those who regularly contribute relevant articles on Folklife traditions:
4. Folklife Societies
5. Folklife Studies & Institutions
7. Seasonal Celebrations [Diary]
Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate