7. Dyddiadur: Tymhorol,Gwyliau,Gweithdai/ Diary: Seasonal,Festivals,Workshops

7. Dyddiadur
7. Diary

 • Dathliadau Tymhorol / Seasonal Celebrations
 • Gweithdai, Cyrsiau Byr / Workshops, Short Courses
 • Gwyliau Gwerin / Folk Festivals 

Ffotograff: Mari Lwyd, Doc Rowe © hawlfraint 
RESTRIADAUR:  mae rhaid i’r holl restriadau fod yn ddwyieithog  /  LISTINGS: all listings must be bilingual 
NODIADAU:  dwyieithog yn ddymunol  /  NOTES:  bilingual preferred 
Buasem yn croesawu gwirfoddolwyr i'n helpu i gyfieithu, er mwyn i ni gael gwefan gwbl ddwyieithog: rydym yn cynnig aelodaeth* Bywyd Gwerin / Folklife am ddim. * [Folklife Quarterly trwy'r post gan gynnwys eich newyddion a'ch rhestriadau: www.folklife.org.uk]. Ebost: Sam@bywyd-gwerin.cymru

Cyfranwyr: efallai y bydd erthyglau ar y wefan hon hefyd yn ymddangos yng nghylchgrawn chwarterol FQ (Bywyd Gwerin).
Rydym hefyd yn cynnig aelodaeth am ddim i unrhyw un sy’n cyfrannu erthyglau perthnasol ar draddodiadau bywyd gwerin:
4. Cymdeithasau Bywyd Gwerin. 5. Astudiaethau/Sefydliadau Bywyd Gwerin. 7. Dathliadau Tymhorol [Dyddiadur]

Contributors: Your articles on this website may also be printed in FQ.
We also offer free membership to those who regularly contribute relevant articles on Folklife traditions:
4. Folklife Societies. 5. Folklife Studies & Institutions. 7. Seasonal Celebrations [Diary]

Ionawr / January

 • 13 Ionawr, blynyddol. HEN GALAN, CALENNIG. Cwm Gwaun, Sir Benfro.
   • 13 January, annual. OLD NEW YEAR, NEW YEAR GIFTS. Cwm Gwaun, Pembrokeshire.
 • 25 Ionawr, blynyddol. DYDD SANTES DWYNWEN. Cymru.
   • 25 January, annual. ST DWYNWEN'S DAY. Wales.


Chwefror / February

 • 18 - 21 Chwef 2017. GWERIN GWALLGO, trac [➥➥gweithdai: sgroliwch i lawr]
   • 18 - 21 Feb 2017. GWERIN GWALLGO, trac [➥➥workshops: scroll down]


Mawrth / March

 • 1 Mawrth, blynyddol. DYDD GŴYL DEWI (dathliadau, digwyddiadau ysgol). Cymru.
   • 1 March, annual. ST DAVID'S DAY (celebrations, school events). Wales.


Mai / May

Mehefin: GŴYL IFAN, Codi'r Pawl Haf
© hawlfraint 2014 Cwmni Dawns Werin Caerdydd (diolch, Dai James)

Mehefin / June


Gorffennaf / July

 • 4 - 6 Gorff 2017. Cwrs Chwedlau, Nant Gwrtheyrn [➥➥gweithdai: sgroliwch i lawr]
   • 4 - 6 July 2017. Legends Course, Nant Gwrtheyrn [➥➥workshops: scroll down]

 

 • 4-9 Gorff 2017. EISTEDDFOD GERDDOROL GYDWLADOL. Llangollen, Sir Ddinbych. http://international-eisteddfod.co.uk/cy/
 • Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn fwy na gŵyl gerddoriaeth gorawl adnabyddus. Mae’n ddathliad o gerddoriaeth, dawns, gwisg a diwylliant gwledydd o bob cwr o’r byd.Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn fwy na gŵyl gerddoriaeth gorawl adnabyddus. Mae’n ddathliad o gerddoriaeth, dawns, gwisg a diwylliant gwledydd o bob cwr o’r byd.
   • 4-9 July 2017. INTERNATIONAL MUSICAL EISTEDDFOD. Llangollen, Denbighshire. http://international-eisteddfod.co.uk
   • Llangollen International Musical Eisteddfod is more than a renowned choral music festival. It is a celebration of music, dance, costume and culture from nations around the world. Embrace your talent, and bring it to the world stage for Llangollen 2015. Llangollen International Musical Eisteddfod is more than a renowned choral music festival. It is a celebration of music, dance, costume and culture from nations around the world. 
Awst: EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
© hawlfraint 2015 Eisteddfod Genedlaethol  (diolch, Gwenllian CarrPennaeth Cyfathrebu)
Awst / August 
 • 4-12 Awst 2017. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU.  Bodedern, Ynys Môn.   https://eisteddfod.cymru 
 • Yr Eisteddfod yw un o wyliau celfyddydol mawr y byd, sy’n dod â phobl o bob oed a chefndir ynghyd i ddathlu a mwynhau cymysgedd eclectig o gerddoriaeth, llenyddiaeth, dawns, theatr, celfyddyddau gweledol a llawer iawn mwy. Fe’i chynhelir yn y gogledd a’r de bob yn ail blwyddyn, ac mae’r cynllun hefyd yn brosiect cymunedol dros gyfnod o ddwy flynedd, sy’n dod â chymunedau ynghyd, gan drefnu gweithdai ar gyfer pobl ifanc a darparu cyfleoedd i bobl wirfoddoli a dysgu sgiliau newydd yn eu hardal leol. Mae’r Eisteddfod yn bodoli i hybu a hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, ac mae’n cynnwys cannoedd o weithgareddau ar gyfer pobl o bob oed a diddordeb.
    • 4-12 Aug 2017.   NATIONAL EISTEDDFOD OF WALES.  Bodedern, Anglesey.  https://eisteddfod.wales/
    • The Eisteddfod is one of the world’s greatest cultural festivals, and brings together people from all ages and backgrounds to enjoy an eclectic mix of music, literature, dance, theatre, visual arts and much more. Held alternately in north and south Wales, the festival is also a two year long community project, bringing communities together, organising workshops for young people and providing opportunities for people to volunteer and learn new skills within their local area. The Eisteddfod exists to promote culture and the Welsh language, and includes hundreds of events and activities aimed at all ages and interests. The Eisteddfod has a long and varied history which can be traced back as far as 1176 (the modern day Eisteddfod began in 1861). Everyone is welcome at the Eisteddfod, whatever language they speak.

 • Awst .... 2017, blynyddol. RAS CWRAGL. Cilgerran, Sir Benfro.
    • Aug .... 2017, annual. CORACLE RACE. Cilgerran, Pembrokeshire. 

Tachwedd / November

 • 12 Tach 2017. GŴYL CERDD DANT.       www.cerdd-dant.org
 • Plas Heli, Pwllheli.
 • Cynhelir gŵyl flynyddol yn dathlu Cerdd Dant lle daw pobl o bob rhan o Gymru i gystadlu mewn llawer cystadleuaeth Cerdd Dant a chystadlaethau gwerin eraill.
    • 12 Nov 2017.  CERDD DANT FESTIVAL.     www.cerdd-dant.org
    • Plas Heli, Pwllheli.
    • Annual Festival celebrating Cerdd Dant (the art of presenting or performing poetry to harp accompaniment)

Rhagfyr / December

 • 2 – 4 Rhag 2016. GWERIN IAU, trac [➥➥Gweithdaisgroliwch i lawr]
    • 2 – 4 Dec 2016. GWERIN IAU, trac  [➥➥workshops: scroll down]
 • MARI LWYD, blynyddol.  Lleoliadau gwahanol - gwahanol ddyddiadau, De Ddwyrain Cymru. Cyn y Nadolig hyd at Ddydd Calan  ➠ [ Erthyglau: 7, Tymhorol / Articles: 7, Seasonal
 • PLYGAIN, blynyddol.  Ardal Sir Drefaldwyn; a thu hwnt erbyn hyn. Cyn y Nadolig gan amlaf
    • PLYGAIN, annual.  Montgomeryshire & nearby; now also elsewhere. Mostly pre-Christmas 
 •  26 Rhag, Dydd San Steffan, blynyddol.  CYSTADLEUAETH RHOLIO CASGEN. Dinbych, Sir Ddinbych.  
    • 26 Dec, Boxing Day, annual. BARREL ROLLING COMPETITION. Denbigh, Denbighshire. 

Dyddiol / Daily

 • CLYCHAU BORE A NOS.    Eglwys Sant Andreas, Llanandras, Sir Faesyfed. Bob bore a nos 
    • RISING AND CURFEW BELLS. St Andrew's Church, Presteigne, Radnorshire. Every morning & evening

Nodiadau  /  Notes


Dwyieithog yn ddymunol   /   Bilingual preferred
Croeso cynnes i’ch cyfraniadau a’ch awgrymiadau   /   Your contributions & suggestions are most welcome

Gweithdai, Cyrsiau Byr / Workshops  
-  
printed in October 2016 Folklife Quarterly

To avoid spam, email is not linked, we write <at> for @

Fri 2 – Sun 4 Dec 2016.  Gwerin Iau, trac.  Residential folk weekend for children aged 5-11.

→ Glan Llyn, Llanuwchllyn, Bala LL23 7ST
⊕ trac and the Urdd are linking up to offer a new weekend especially for younger children. Gwerin Iau features singing, clogging and instruments with three experienced and popular tutors: Angharad Jenkins, and Bethan Rhiannon and Gwenan Gibbard in the glorious setting of the Urdd centre at Glan Llyn in north Wales.

18 - 21 Feb 2017.  Gwerin Gwallgo, trac.  Residential folk course for young people aged 11-18.
→ Glan Llyn, Llanuwchllyn, Bala LL23 7ST
⊕ Gwerin Gwallgo’s back next Spring, trac’s four-day course for teenagers. Our awesome team of tutors includes Patrick Rimes and Bethan Rhiannon from Calan, Gwenan Gibbard and Plu’s Gwilym Bowen Rhys. At Gwerin Gwallgo you can enjoy learning singing and Cerdd Dant, clogging and instruments as well as a twmpath, sessions and performances. Check out the video of last year’s on the trac Youtube channel!

2 - 4 May 2017.  Blas o Lŷn / Taste of Llŷn, Nant Gwrtheyrn.
→ Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd. To book, please call the office on 01758 750334, www.nantgwrtheyrn.org, post<at>nantgwrtheyrn.org
⊕ A new and exiting course that gives an insight into the language, area and culture of the Llŷn peninsula. The course is aimed at beginners and non-Welsh speakers. Enjoy visits and interesting experiences around the unigue Llŷn peninsula. The course includes 2 nights full board accommodation, visits to some of the Ecoamgueddfa (Eco museum) on Llŷn, entertainment provided by local talent. Suitable for learners up to Entry Level 2.

4 - 6 July 2017.  Legends Course, Nant Gwrtheyrn.
→ Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd. To book, please call the office on 01758 750334, www.nantgwrtheyrn.org, post<at>nantgwrtheyrn.org
⊕ Come and enjoy learning about the Mabinogi and local ledgends. Visit sites connected with the legends, talks and entertainment. The course includes: 2 nights full board accommodation, visit, entertainment provided by local talent. Suitable for Welsh speakers or learners of any level except pure beginners. 


mwy o fanylion / more details
Dathliadau Tymhorol: mwy o fanylion  ~~~  Seasonal celebrations: more details


trac  ...................................................  www.trac-cymru.orgTraddodiadau / Traditions
Caneuon Gwerin (Ffion Mair) ......  http://caneuongwerin.wordpress.com

nodiadau / notes

Croeso cynnes i'ch cyfraniadau a'ch awgrymiadau  ~ Your contributions & suggestions are most welcome
[angen ei gyfieithu]
The list above is from the Editors, unless stated otherwise.
The list above is a list of some events currently celebrated in Wales, it will not include former customs, for these see (eg) Welsh Folk Customs by Trefor M Owen.

Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate