1-a. Lleoliadau ~ Cyffredinol / Venues ~ General

1-a.  Lleoliadau ~ Cyffredinol
1-a.  Venues ~ General

 • Canu Gwerin:  Clybiau • Cyd-ganu • Lleoliadau Cyngerdd • ayyb!
  • Folk Song:  Clubs • Singarounds • Concerts etc!
 • Sesiynau – Cerddoriaeth  ~  Sessions - Music
 • Stori ~ Story
 • Clybiau Dawns a Ceilidh ~ Dance Clubs & Ceilidh

➥➥ 1-b:  Clybiau Alawon ~ Tune Clubs

Lleoliadau (1-a, 1-b).
This site provides free online listings & articles to promote the knowledge of Welsh-language folk traditions.

Diolch
: Brian Bull, Cas Smith, Fiona Collins, Helen Adam, Jem Hammond, Neil Browning, Meurig Williams, Mick Tems, Pat Smith, Rob Bradshaw, Robin Huw Bowen. ... but any mistakes are the editors’ responsibility!

Restriadaur: Mae rhaid i'r holl restriadau fod yn ddwyieithog.
Nodiadau: Dwyieithog yn ddymunol.

Lleoliad - diwrnod
diwrnod yn amrywio, yna dydd Sul i ddydd Sadwrn 

✪ Sir ✪ TREF ✪ ENW, amlder
gwefan ✪ Enw cyswllt, ffôn


Gwybodaeth bellach ?? – gallwch anfon dim ond y llinell gyntaf uchod ac yna ychwanegu mwy o fanylion eto.


Enw’r lleoliad ayyb: enw’r lleoliad (rhif ffôn), cyfeiriad, amser dechrau; trwy’r flwyddyn, tymor ysgol yn unig, neu dymhorol.

* Manylion cyswllt pellach yr hoffech eu cyhoeddi (e.e.) ail enw / rhif ffôn, ffôn symudol, cyfeiriad, e-bost.

Mwy o fanylion. Mae croeso i chi ychwanegu logo bach neu lun (anfonwch nhw fel delweddau ansawdd uchel).
Listings: all listings must be bilingual.
Notes: bilingual preferred.

Venue - DayDay varies; then Sunday to Saturday 
✪ County ✪ TOWN
NAME
, frequency [Wkly, Occ, 1st/Mth]

websiteContact name & tel.Nº

More information ?? - you can always send in eg just 1st-line above, and add more later


Venue name etc: venue name (tel), address; start time; all year, term-time, or seasonal (eg Sep-July)

* Further contact details that you want published, (eg) 2nd name/phone, mobile, address, email.

Description. Little logos & photos welcome (so long as little, but sent as high-quality) 
Always check before you go - Venues change, or have seasonal breaks
To avoid spam, email is not linked, we write <at> for @

Canu Gwerin ~ Folk Song
Clybiau gwerin, Cyd-ganu, lleoliadau cyngerdd, ayyb      Singarounds, concert venues, etc

Note for English-speakers: Folk music is, we might say, more integrated into the general community activities in Welsh-speaking areas, so there's no separate regular Welsh-language song clubs that I'm aware of, other than combined with Welsh-language-for-learners courses etc.   Please correct me if I'm wrong!
         For mainly-English-language venues - clubs, sessions, concert-venues - see instead listings sites, mentioned under "Services", on this site
3. Gwasanaethau Gwerin / Folk Services, for listings sites [incl English-language venues], + folk magazines
         And! see also our Folklife online Directory; only Folklife Members are listed (Membership: FQ page on this site)
Folklife online Directory, webpage Folk venues: Cymru / Wales


Sesiynau ~ Sessions


Dydd Llun / Monday
Blaenau Gwent  TREDEGAR • SESIWN NAGS HEAD.  Misol.  Michael McCann
→ Nags Head Inn (01495 722867),
Merthyr Road, Tafarnaubach, Tredegar NP22 3AP (01495) 722867.  8.00 y.h.
*  Michael McCann, m.r.mccann<at>hotmail.co.uk
• Mae sesiwn newydd wedi dechrau yn y dafarn Nagshead dros y bont ar bwys Parc Bryn Bach yn Nhredegar, Blaenau Gwent, NP22 3AP. Mae'r noson Clwb Gwerin yn digwydd unwaith y mis, ar y nos Lun cyntaf. 

  • Blaenau Gwent TREDEGAR • NAGS HEAD SESSION. Mthly.  Michael McCann
  • → Nags Head Inn (01495 722867), Merthyr Road, Tafarnaubach, Tredegar NP22 3AP (01495) 722867. 8.00 pm.
  • * Michael McCann, m.r.mccann<at>hotmail.co.uk
  • • A new session has started in the Nags Head Inn close to Bryn Bach Park in Tredegar, Blaenau Gwent, NP22 3AP. We meet once a month on the first Monday at 8pm.

Dydd Mercher / Wednesday
Gwynedd PENMAENPOOL • SESIWN IOAN RHAGFYR.   Misol. Facebook: ‘Sesiwn Ioan Rhagfyr’. 01341 422525 [gwesty]

→ George III Hotel, Penmaenpool, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1YD. 7.30 y.h.

⊕ Cyfarfodydd misol - fel arfer 3ydd Dydd Mercher, 7.30 y.h. - 11.30 y.h.

   • Gwynedd PENMAENPOOL • SESIWN IOAN RHAGFYR.   Mthly. Facebook: ‘Sesiwn Ioan Rhagfyr’ . 01341 422525 [hotel]

   • → George III Hotel, Penmaenpool, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1YD. 7.30 pm

   • ⊕ Monthly meetings - usually 3rd Wednesday, 7.30 pm - 11.30 pm


Dydd Iau
/ Thursday

Bro Morgannwg LLANILLTUD FAWR • SESIWN LLANILLTUD FAWR. 2il. www.sesiwn.com/sesiwn/sesiwn.html ~~~  ~~~

→ The Old Swan, Stryd yr Eglwys, Llanilltud Fawr, CF61 1SB. 8.30 y.h.

* Rob Bradshaw: rob<at>sesiwn.com

   • Vale of Glamorgan LLANTWIT MAJOR • LLANTWIT MAJOR SESSION. 2nd. www.sesiwn.com/sesiwn/sesiwn.html ~~~ ~~~

   • → The Old Swan, Church Street, Llantwit Major, CF61 1SB. 8.30 pm

   • * Rob Bradshaw: rob<at>sesiwn.com

Nodiadau/Notes: "We tend to have Workshops and Open Sessions on either a Saturday or a Sunday. We have both all day and half day workshops and sessions. We also run a fairly regular monthly session on the 2nd Thursday of the month in the Old Swan, Llantwit Major from about 8.30pm. On odd occasions we have had to cancel because folk are away. It is organised by the Tune Club, rather than the pub, so checking with the pub probably isn't an option. There is a convention of no bashy things and only a couple of Irish tunes…" Contact Rob via rob<at>sesiwn.com • The tune club: www.sesiwn.com/sesiwn/ClwbAlaw/Llantwit7.htmlThe session: www.sesiwn.com/sesiwn/sesiwn.html


Ceredigion LLANBADARN FAWR • SESIWM GOGERDDAN ARMS (Y GOG).
1af. ......................................... ~~~ 01970 615209
→ Gogerddan Arms, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3RA. 8.30 y.h.

   • Ceredigion LLANBADARN FAWR • SESIWM GOGERDDAN ARMS (Y GOG). 1st. (no website) ~~~  01970 615209

   • → Gogerddan Arms, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3RA. 8.30 pm. 


Stori  ~  Story


Dydd Gwener / Friday

 

 • Sir Ddinbych LLANGOLLEN • CAFFI STORI LLANGOLLEN. 3ydd. Fiona Collins 01490 430 551

 • → The Courtyard Coffee Shop, Heol Y Castell, Llangollen LL20 8NY. 7.30yp

 • ∗ Fiona Collins 01490 430 551 / 07941 918 159.  fionastory3<at>gmail.com

 • ⊕ Ymunwch ag aelodau arferol Caffi Hel Straeon am noson o stori, cân, comedi unigol, ymson, cerddoriaeth, coffi a theisen. Dewch i a drodd stori neu jest i wrando! Mwy o wybodaeth gan fionastory3<at>gmail.com.

   • Denbighshire LLANGOLLEN • LLANGOLLEN STORYTELLING CAFE. 3rd. (no website) Fiona Collins 01490 430 551

   • → The Courtyard Coffee Shop, Castle Street, Llangollen LL20 8NY. 7.30pm

   • ∗ Fiona Collins 01490 430 551 / 07941 918 159. fionastory3<at>mail.com

   • ⊕ Join the regular members of Storytelling Cafe for an evening of story, song, stand-up, monologue, music, coffee and cake. Come to tell a story or just to listen! More information from fionastory3<at>gmail.com.


Twmpath Dawns
Ceilidh/Barn Dance


Diwrnod yn amrywio / Day Varies

Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate