4. Cymdeithasau Bywyd Gwerin / Folklife Societies

4. Cymdeithasau Bywyd Gwerin
4. Folklife Societies  


C. = Cymdeithasau Bywyd Gwerin:
         Cymdeithasau, Ymddiriedolaethau, Sefydliadau

C. = Folklife Societies:
         Associations, Trusts, Organisations
 • Buasem yn croesawu gwirfoddolwyr i'n helpu i gyfieithu, er mwyn i ni gael gwefan gwbl ddwyieithog: rydym yn cynnig aelodaeth * Bywyd Gwerin / Folklife am ddim * [Folklife Quarterly trwy'r post gan gynnwys eich newyddion a'ch rhestriadau - www.folklife.org.uk ] Ebost: Sam@bywyd-gwerin.cymru


CATEGORIENWgwefan, enw cyswllt, ffôn
* (dewisol) Manylion cyswllt pellach yr hoffech eu cyhoeddi (e.e.) ail enw/rhif ffôn, ffôn symudol, cyfeiriad, e-bost.
(dewisol) Mwy o fanylion. Mae croeso i chi ychwanegu logo bach neu lun (anfonwch nhw fel delweddau ansawdd uchel).
[ ENW ] ® = Aelodau Folklife ... Wedi’i argraffu yn Folklife Quarterly, ar-lein yng Folklife Directory – diolch am eich cefnogaeth.

CATEGORYNAME website, contact name, tel
* (optional) Further contact details that you want published, (eg) 2nd name/phone, mobile, address, email.
(optional) Description. And your little logo or photo welcome (sent as high-quality images).
[ NAME ] ® = Folklife Members ... Printed in Folklife Quarterly, online in Folklife Directory - we thank you for your support.

C.1:  Cyffredinol  / General    •    C.2 - C.11 Diddordebau penodol / Specific interests


C.1: Cyffredinol / General
C.1: Cyffredinol (Cymdeithasau Cerddoriaeth, Canu a Dawnsio Gwerin)
C.1: General (Folk Music, Song & Dance Societies)


C.1 Cymdeithasau Cerddoriaeth, Canu a Dawnsio Gwerin
C.1 Folk Music, Song & Dance Societies
   

® BYWYD GWERIN / FOLKLIFE   www.bywyd-gwerin.cymru Sam ac Eleanor Simmons 01684 561378
∗ 16 Barrett Rise, Worcester, Worcs WR14 2UJ
⊕ Cyhoeddi'r wefan hon, www.bywyd-gwerin.cymru, Cyfeiriadur Bywyd Gwerin, rhestriadau ar-lein am ddim ac erthyglau i hybu gwybodaeth am draddodiadau gwerin iaith Gymraeg. Cyhoeddwyr dielw i aelodau: cylchgrawn Chwarterol Bywyd Gwerin (print ac ar-lein); Cyfeiriadur Bywyd Gwerin ar-lein, Cymru a Lloegr, www.folklife.org.uk 

® BYWYD GWERIN / FOLKLIFE  www.bywyd-gwerin.cymru  Sam & Eleanor Simmons 01684 561378
∗ 16 Barrett Rise, Worcester, Worcs WR14 2UJ
Publish this website, www.bywyd-gwerin.cymru, a bilingual Folklife Directory, free online listings and articles to promote the knowledge of Welsh-language folk traditions. Membership-based non-profit publishers: Folklife Quarterly (print-based, & copied online); online Folklife's Directory, Wales and England, www.folklife.org.uk


® trac, TRADDODIADAU CERDD CYMRU www.trac-cymru.org Blanche Rowen, Rheolydd 02920 318863
∗ trac, Blwch Post 428, Caerdydd CF11 1DP. trac<at>trac-cymru.org
⊕ Sefydliad Ddatblygu Gwerin Cymru yw trac; ei swyddogaeth yw hyrwyddo a datblygu traddodiadau cerdd a dawns Cymru - o fewn Cymru a'r tu hwnt. Mae trac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cylchgrawn am ddim, a gwefan yn rhestru perfformwyr, digwyddiadau a chysylltiadau.
® trac, MUSIC TRADITIONS WALES www.trac-cymru.org Blanche Rowen, Manager 02920 318863
∗ trac, PO Box 428, Cardiff CF11 1DP. trac<at>trac-cymru.org
⊕ Wales' Folk Development organisation; its rôle to promote and develop the music and dance traditions of Wales - both within Wales and beyond. trac provides an information service, a free magazine, and the website lists performers, events and contacts.

C.2 - C.11  Diddordebau penodol

C.2 - C.11  Specific interests

C.2   Cymdeithasau Cerdd Dant / Cerdd Dant Societies

CYMDEITHAS CERDD DANT CYMRU www.cerdd-dant.org Delyth Vaughan (Swyddog Gweinyddol) 01341 423 072
∗ Delyth Vaughan (Swyddog Gweinyddol), Bod Alaw, Llanelltyd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2TA. cerdd.dant.cymru@gmail.com
⊕ Mae'r grefft o ddatgan barddoniaeth i gyfeiliant telyn, ar ryw ffurf neu'i gilydd, yn mynd yn ôl yn bell iawn yn hanes y diwylliant Cymraeg.
CYMDEITHAS CERDD DANT CYMRU www.cerdd-dant.org Delyth Vaughan (Administrator) 01341 423 072
∗ Delyth Vaughan (Administrator), Bod Alaw, Llanelltyd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2TA. cerdd.dant.cymru@gmail.com
⊕ The art of presenting or performing poetry to harp accompaniment.

C.3   Cymdeithasau Caneuon Gwerin / Folk Song Societies

CYMDEITHAS ALAWON GWERIN CYMRU www.canugwerin.com Dr Rhiannon Ifans (Ysgrifennydd Mygedol) 01970 828719
I ymuno â'r Gymdeithas, gweler ein tudalen Aelodaeth: www.canugwerin.com/cy/membership.php Neu am ragor o wybodaeth amdani, cysylltwch â: Dr Rhiannon Ifans (Ysgrifennydd Mygedol), Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ. Ffôn: 01970 828719. E-bost: rhiannon.ifans<at>gmail.com
⊕ Sefydlwyd er mwyn casglu, diogelu, dehongli a chyflwyno caneuon gwerin Cymru, cyhoeddi enghreifftiau ohonynt a hybu ymchwil i'w cefndir llenyddol a cherddorol, yn ogystal â meithrin diddordeb mewn canu gwerin a llên gwerin yn gyffredinol.
THE WELSH FOLK-SONG SOCIETY   www.canugwerin.com Dr Rhiannon Ifans (Honorary Secretary) 01970 828719
To join the Welsh Folk-Song Society, please see our Membership page: www.canugwerin.com/en/membership.php Or for more information about the Society, please contact: Dr Rhiannon Ifans (Honorary Secretary), Rhandir, Penrhyn-coch, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EQ. Tel: 01970 828719. E-mail: rhiannon.ifans<at>gmail.com
⊕ Established to collect, preserve, interpret and make known the folk-songs of Wales, to publish examples and to promote research on the literary and musical background of the songs, and to foster interest in folk song and folk literature in general.

C.4   Cymdeithasau Canu Gwerin / Folk Music Societies

CLERA, Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru www.clera.org Meurig Williams (Ysgrifennydd Aelodaeth) ~~~
∗ Meurig Williams (Ysgrifennydd Aelodaeth), meurig<at>meucymru.co.uk
⊕ Mae Clera yn hyrwyddo alawon traddodiadol Cymru dros y wlad trwy drefnu gweithdai i'w dysgu a chefnogi chlybiau alawon a sesiynau i'w chwarae a hefyd drwy berfformiadau ei cherddorfa, Y Glerorfa.
CLERA, The Society for the Traditional Instruments of Wales www.clera.org Meurig Williams (Membership Secretary) ~~~
∗ Meurig Williams (Membership Secretary), meurig<at>meucymru.co.uk
Clera promotes the playing of Welsh traditional music by running workshops and supporting tune clubs and sessions across Wales and through performances by its folk orchestra, Y Glerorfa.

C.5   Cymdeithasau Dawnsio Gwerin / Folk Dance Societies
• Gweler Rhestr 2, 'Perfformwyr', ar gyfer grwpiau dawnsio lleol  • For local dance groups, please see List 2, 'Performers'
CYMDEITHAS GENEDLAETHOL DAWNS WERIN CYMRU http://dawnsio.com ~~~ ~~~
⊕ Gwybodaeth am ddawnsio gwerin Cymraeg gan gynnwys cysylltiadau ar gyfer grwpiau dawnsio. Hefyd yn rhoi mynediad i lyfrau, fideos a CDs dawns a cherddoriaeth
WELSH NATIONAL FOLK DANCE SOCIETY http://dawnsio.com ~~~ ~~~ 
⊕ Information about Welsh folk dance, including contacts for dance groups.  Also provides access to dance and music books, videos and CDs.


+ Rydym yn croesawu rhestriadau
We welcome listings

   • C.6    Cymdeithasau Drama Gwerin / Folk Drama Societies
   • C.7    Cymdeithasau Llên Gwerin / Folklore Societies
   • C.8    Cymdeithasau Adrodd Straeon / Storytelling Societies
   • C.9    Cymdeithasau Hanes Llafar / Oral History Societies
   • C.10   Cymdeithasau Bywyd Gwerin / Folk Life Societies
   • C.11  Iaith: Cymdeithasau Iaith  / Language Societies
Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate