6. Darparwyr Gweithdai / Workshops Providers

6. Gweithdai, Cyrsiau Byr - Darparwyr

6. Workshops, Short Courses - Providers 

  • to avoid spam, email not linked, we write <at> for @

D. = Darparwyr / Providers
Rydym yn croesawu rhestriadau ar gyfer gweithdai neu gyrsiau byr Cymraeg neu ddwyieithog.
We welcome listings for Welsh-language or bilingual workshop & short course providers.

  • Buasem yn croesawu gwirfoddolwyr i'n helpu i gyfieithu, er mwyn i ni gael gwefan gwbl ddwyieithog: rydym yn cynnig aelodaeth * Bywyd Gwerin / Folklife am ddim * [Folklife Quarterly trwy'r post gan gynnwys eich newyddion a'ch rhestriadau - www.folklife.org.uk ] Ebost: Sam@bywyd-gwerin.cymru


CATEGORI
  ✪ ENW   ✪ gwefan, enw cyswllt, ffôn 

* (dewisol) Manylion cyswllt pellach yr hoffech eu cyhoeddi (e.e.) ail enw/rhif ffôn, ffôn symudol, cyfeiriad, e-bost.
⊕ (dewisol) Mwy o fanylion. Mae croeso i chi ychwanegu logo bach neu lun (anfonwch nhw fel delweddau ansawdd uchel).
[ ENW ] ®Aelodau Folklife ...Wedi’i argraffu yn Folklife Quarterly, ar-lein yng Folklife Directory  – diolch am eich cefnogaeth.

CATEGORYNAMEwebsite, contact name, tel  
* (optional) Further contact details that you want published, (eg) 2nd name/phone, mobile, address, email.
⊕ (optional) Description. And your little logo or photo welcome (sent as high-quality images)
NAME  ] ® = Folklife Members ... Printed in
Folklife Quarterly, online in Folklife Directory - we thank you for your support.

   trac  - BEAM
D.1 Canolfannau Astudio a Darparwyr Gweithdai eraill /  D1. Study Centres & other providers
D.2 Athrawon, Tiwtoriaid, Gweithwyr Datblygu a Threfnwyr Gweithdai Gwerin (gan gynnwys eitemau ar gyfer plant ac ysgolion)
D.2 Folk Teachers, Tutors, Development Workers, Workshop Organisers (including for Children & Schools)
 

D.1  Canolfannau Astudio a Darparwyr Gweithdai eraill
D.1  Study Centres & other providers


Gwynedd •• NANT GWRTHEYRN www.nantgwrtheyrn.org 01758 750 334

* Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL. post<at>nantgwrtheyrn.org
⊕ Mae’r Ganolfan yn arbenigo mewn dysgu Cymraeg i Oedolion (fel ail iaith) drwy gyfrwng cyrsiau preswyl dwys sydd ar gael ar hyd y flwyddyn.
⊕ The Centre specialises in Welsh for Adults (as a second language) and offers intensive residential courses throughout the year.

Powys •• NANT HIRWEN ...................... Bryn Davies 01691 791395

* 07929 965993. Nant Hirwen, Moelfre, Oswestry, SY10 7QW.   brynperyddon<at>talktalk.net
⊕ Addysg a diwylliant. ⊕ Education and culture.

........... ® trac TRADDODIADAU CERDD CYMRU www.trac-cymru.org Blanche Rowen, Rheolydd 02920 318863
* trac, Blwch Post 428, Caerdydd CF11 1DP. trac<at>trac-cymru.org
⊕ Sefydliad Ddatblygu Gwerin Cymru yw trac; ei swyddogaeth yw hyrwyddo a datblygu traddodiadau cerdd a dawns Cymru - o fewn Cymru a'r tu hwnt. Mae trac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cylchgrawn am ddim, a gwefan yn rhestru perfformwyr, digwyddiadau a chysylltiadau. 
........... ® trac Music Traditions Wales www.trac-cymru.org Blanche Rowen, Manager 02920 318863
* trac, PO Box 428, Cardiff CF11 1DP. trac<at>trac-cymru.org 
⊕ Wales’ Folk Development organisation; its rôle to promote and develop the music and dance traditions of Wales - both within Wales and beyond. trac provides an information service, a free magazine, and the website lists performers, events and contacts.

D.2 Athrawon, Tiwtoriaid, Gweithwyr Datblygu a Threfnwyr Gweithdai Gwerin (gan gynnwys eitemau ar gyfer plant ac ysgolion)
D.2 Folk Teachers, Tutors, Development Workers, Workshop Organisers (including for Children & Schools)

Pontypridd •• BETHAN NIA. www.bethannia.co.uk Bethan Nia 07890 676799
* info<at>bethannia.co.uk; www.myspace.com/bethanniaharp; www.facebook.com/bethan.nia

Powys •• BRYN DAVIES ............. Bryn Davies 01691 791395
* 07929 965993.  brynperyddon<at>talktalk.net
⊕ Hyfforddwr Dawns Werin Gymreig
⊕ Welsh Folk Dance Instructor

Gweler hefyd: Rhestr 7, Dyddiadur: Gweithdai, Cyrsiau Byr 
Rydym yn croesawu rhestriadau ar gyfer gweithdai Cymraeg neu ddwyieithog sy’n trafod traddodiadau gwerin Cymraeg megis alawon, caneuon a dawnsiau.
See also: List 7, Diary: Workshops, Short Courses
We welcome diary listings for Welsh-language or bilingual workshops for Welsh folk traditions such as tunes, songs, & dances
Gweler hefyd / See also   www.sesiwn.com, www.meucymru.co.uk 

Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate