3. Gwasanaethau / Services

3. Gwasanaethau Gwerin
3. Folk Services

G. = Gwasanaethau sy’n cefnogi traddodiadau gwerin iaith Gymraeg
G. = Services that support Welsh-language folk traditions

 • To avoid spam, email is not linked, we write <at> for @
 • Buasem yn croesawu gwirfoddolwyr i'n helpu i gyfieithu, er mwyn i ni gael gwefan gwbl ddwyieithog: rydym yn cynnig aelodaeth * Bywyd Gwerin / Folklife am ddim * [Folklife Quarterly trwy'r post gan gynnwys eich newyddion a'ch rhestriadau - www.folklife.org.uk ] Ebost: Sam@bywyd-gwerin.cymru


CATEGORIENWgwefan, 
enw cyswllt, ffôn

* (dewisol) Manylion cyswllt pellach yr hoffech eu cyhoeddi (e.e.) ail enw/rhif ffôn, ffôn symudol, cyfeiriad, e-bost.

⊕ (dewisol) Mwy o fanylion. Mae croeso i chi ychwanegu logo bach neu lun (anfonwch nhw fel delweddau ansawdd uchel).

[ ENW ] ® = Aelodau Folklife ...Wedi'i argraffu yn Folklife Quarterly, ar-lein yng Folklife Directory – diolch am eich cefnogaeth.CATEGORYNAMEwebsite
contact name, tel

* (optional) Further contact details that you want published, (eg) 2nd name/phone, mobile, address, email. 

(optional) Description. And your little logo or photo welcome (sent as high-quality images)

[ NAME ] ® = Folklife Members ... Printed in Folklife Quarterly, online in Folklife Directory - we thank you for your support.

G. = Gwasanaethau sy’n cefnogi traddodiadau gwerin iaith Gymraeg
G. = Services that support Welsh-language folk traditions


G.1 ar-lein / online


Cylchgronau a rhestriadau gwerin ar-lein (dwyieithog)

FolkWales online magazine

Online folk magazines and listings (bilingual)

CLERA, Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru

® BYWYD GWERIN CYFEIRIADUR www.bywyd-gwerin.cymru Sam Simmons 01684 561378
® FOLKLIFE DIRECTORY (Welsh-language traditions)   www.bywyd-gwerin.cymru Sam Simmons 01684 561378

CLERA, Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru www.sesiwn.com ~~~ ~~~
⊕ Sesiynau, Clybiau Alawon, Dyddiadur
CLERA, The Society for the Traditional Instruments of Wales www.sesiwn.com ~~~ ~~~
⊕ Sessions, Tune Clubs, Diary

® trac: TRADDODIADAU CERDD CYMRU www.trac-cymru.org Blanche Rowen, Rheolydd 02920 318863
∗ trac, Blwch Post 428, Caerdydd CF11 1DP. trac<at>trac-cymru.org
⊕ Sefydliad Ddatblygu Gwerin Cymru yw trac; ei swyddogaeth yw hyrwyddo a datblygu traddodiadau cerdd a dawns Cymru - o fewn Cymru a'r tu hwnt. Mae trac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cylchgrawn am ddim, a gwefan yn rhestru perfformwyr, digwyddiadau a chysylltiadau.
® trac: MUSIC TRADITIONS WALES   www.trac-cymru.org Blanche Rowen, Manager 02920 318863
∗ trac, PO Box 428, Cardiff CF11 1DP. trac<at>trac-cymru.org
⊕ Wales' Folk Development organisation; its rôle to promote and develop the music and dance traditions of Wales - both within Wales and beyond. trac provides an information service, a free magazine, and the website lists performers, events and contacts.

G.1. nodiadau: Saesneg sydd weithiau'n cynnwys digwyddiadau cyfrwng Cymraeg
G.1. notes: English-language sites that may sometimes include Welsh-language events

® CALENDAR   http://ruthinallstyles.co.uk/calendar ==>‘Other Local Clubs

® The CASBAR www.casbar.co.uk Cas Smith ~~~
⊕ Gwefan yn cynnwys manylion am gerddoriaeth gwerin yn Ne Cymru / South Wales folk music related web site

® FOLKWALES ONLINE MAGAZINE    www.folkwales.org.uk Mick Tems, Golygydd 01443 201634
∗ 7, Crawford Close, Y Beddau, Pontypridd CF38 2SD, Cymru. micktems<at>folkwales.org.uk
⊕ Cylchgrawn ar-lein (dielw). Newyddion, safbwyntiau, adolygiadau, eitemau, erthyglau a sylwadau, canolbwyntio ar Gymru a’r byd.  Mae’n cynnwys y rhestriadau a dyddiadur o ddigwyddiadau gwerin ar draws Cymru.
® FOLKWALES ONLINE MAGAZINE    www.folkwales.org.uk Mick Tems, Editor 01443 201634
∗ 7, Crawford Close, Y Beddau, Pontypridd CF38 2SD, Cymru. micktems<at>folkwales.org.uk
⊕ Internet magazine (not for profit). News, views, reviews, features, articles and comment, focussing on Wales and the World. Includes the Listings, the all-Wales diary of folk events.


Argraff / Print


Rydym yn croesawu rhestriadau ............. / We welcome listings .............

 • G.2  Cylchgronau a Rhestriadau Gwerin Argraffedig / Printed Folk Magazines & Listings
  • Nodiau: rydym yn cynnwys cyhoeddiadau Saesneg sydd weithiau'n cynnwys digwyddiadau cyfrwng Cymraeg
  • Notes: we include English-language publications that may sometimes include Welsh-language events


G.3 Newyddiadurwyr Gwerin / Folk Journalists

Nodiadau: Saesneg sydd weithiau'n cynnwys digwyddiadau cyfrwng Cymraeg
Notes: English-language sites that may sometimes include Welsh-language events
® MICK TEMS, Golygydd, ‘Folkwales online magazine’    www.folkwales.org.uk Mick Tems 01443 201634
∗ 7, Crawford Close, Y Beddau, Pontypridd CF38 2SD, Cymru. micktems<at>folkwales.org.uk
⊕ Uwch-newyddiadurwr sydd wedi gweithio i sawl papur newydd nosweithiol yn Ne Cymru a Bryste, mae ef hefyd yn gerddor rhyngwladol ac ymchwilydd. Sylfaenydd a golygydd cylchgrawn FolkWales ar-lein.
® MICK TEMS, Editor, ‘Folkwales online magazine’    www.folkwales.org.uk Mick Tems 01443 201634
∗ 7, Crawford Close, Y Beddau, Pontypridd CF38 2SD, Cymru. micktems<at>folkwales.org.uk
⊕ A senior journalist who has worked on several evening papers in South Wales and Bristol, and an international musician and researcher too. Founder and editor of Folkwales online magazine.

Rydym yn croesawu rhestriadau ............. /  We welcome listings .............

 • G.4 Radio Gwerin / Folk Radio
 • G.5 Asiantiaid, Rheolwyr, Hyrwyddwyr / Agents, Managers, Promoters
 • G.6 Technegol: Llogi systemau PA a sŵn, Peirianwyr, Stiwdios / Technical ~ PA & Sound Hire, Engineers, Studios
 • G.7 Gwasanaethau a Dylunio Gwefannau / Website Design and Services
 • G.8 Argraffu, Dylunio, Darlunio / Print, Design, Illustration


G.9 Crefftau ~ Gwneuthurwyr / Crafts ~ Makers
TREFOR OWEN, CLOCSIWR    www.treforowenclogmaker.co.uk Trefor Owen 07712 822 453
∗ Gweithdy Clocsiau, Heol Henbont, Cricieth, Gwynedd LL52 0DG. treforowenclogmaker<at>gmail.com
TREFOR OWEN, CLOGMAKER    www.treforowenclogmaker.co.uk Trefor Owen 07712 822 453
* Gweithdy Clocsiau, Heol Henbont, Cricieth, Gwynedd LL52 0DG.  treforowenclogmaker<at>gmail.com


G.10 Siopau / Shops
SIOP-Y-BONT    www.siopybont.co.uk   Maldwyn ac Ann Owen 01443 402584 

* Siop-y-Bont, Unedau 69-70/87-88, Y Farchnad, Pontypridd, Rhondda Cynon Tâf CF37 2SP. Ebost: siopybont<at>yahoo.com
⊕ Fe wnewch ddod o hyd i Siop-y-Bont tu fewn i'r farchnad ym Mhontypridd lle y bu am dros bymtheg mlynedd. Yna fe welwch ddewis eang o lyfrau Cymreig i oedolion a phlant - Cymraeg iaith cyntaf a dysgwyr. Hefyd, mi welwch ddewis enfawr o lyfrau Saesneg am Gymru. Cewch ddewis eang o DVDs, CDs a CD-Roms.
* Siop-y-Bont, Units 69-70/87-88, The Indoor Market, Pontypridd, Rhondda-Cynon-Tâf, CF37 2SP. Ebost: siopybont<at>yahoo.com 
⊕  Based in Pontypridd market we stock an extensive range of Welsh books for adults, children and Welsh learners together with English books about Wales. We also stock a vast range of Welsh greetings cards, Welsh DVDs, CDs and CD-Roms.

G.11 Cyfieithwyr / Translators
LLINELL GYSWLLT / LINK LINE www.annog.com Huw Tegid Roberts 01248 725730
∗ 0845 6076070 huw<at>annog.com
⊕ Gwasanaeth cyfieithu Saesneg > Cymraeg, Cymraeg > Saesneg, gyda nifer o gynlluniau talu.
⊕ English > Welsh, Welsh > English translation service, with a range of payment options.

nodiadau / notes

Gohebwyr 'FQ' / 'FQ' Correspondents

• FQ: Bywyd Gwerin yn Chwarterol (Folklife Quarterly). Cylchgrawn Saesneg wedi’i argraffu, hefyd yn cael ei gopïo fel e-gylchgrawn am ddim.
• FQ: Folklife Quarterly. English-language printed magazine, also copied as a free e-magazine. www.folklife.co.uk 

Gohebwyr 'FQ' / 'FQ' Correspondents

® MICK TEMS, Cymru / Wales. www.folkwales.org.uk Mick Tems 01443 201634

® BRIAN BULL, Gogledd Cymru a Swydd Gaer / North Wales & Cheshire www.rhylfolkclub.com Brian Bull 01745 339502
Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate