2. Perfformwyr / Performers

AlLLAN YN Y FAN  [➥Pf.1a, Pf.2b]

2. Perfformwyr Gwerin

2. Folk Performers

Perfformwyr sy’n cefnogi traddodiadau gwerin iaith Gymraeg
Performers who support Welsh-language folk traditions
for English-language folk performers, see our
Folklife Directory [England & Wales] under Folk Performers
  • Buasem yn croesawu gwirfoddolwyr i'n helpu i gyfieithu, er mwyn i ni gael gwefan gwbl ddwyieithog: rydym yn cynnig aelodaeth * Bywyd Gwerin / Folklife am ddim * [Folklife Quarterly trwy'r post gan gynnwys eich newyddion a'ch rhestriadau - www.folklife.org.uk ] Ebost: Sam@bywyd-gwerin.cymru

CATEGORI ENW gwefan, enw cyswllt, ffôn
⊗ (dewisol) Manylion cyswllt pellach yr hoffech eu cyhoeddi (e.e.) ail enw/rhif ffôn, ffôn symudol, cyfeiriad, e-bost.
(dewisol) Mwy o fanylion. Mae croeso i chi ychwanegu logo bach neu lun (anfonwch nhw fel delweddau ansawdd uchel).
[ ENW ] ® = Aelodau Folklife ... Wedi'i argraffu yn Folklife Quarterly, ar-lein yng Folklife Directory – diolch am eich cefnogaeth.

CATEGORY NAME  website, contact name, tel

⊗ (optional) Further contact details that you want published, (eg) 2nd name/phone, mobile, address, email.
⊕ (optional) Description. And your little logo or photo welcome (sent as high-quality images)
[ NAME ] ® = Folklife Members ... Printed in Folklife Quarterly, online in Folklife Directory - we thank you for your support.


P.1  Cerddoriaeth a Chanu Gwerin
P.1  Folk Music & Song
BETHAN NIA
Gallwn gynnwys rhestriadau gan Asiantaethau   •••    We can include listings from Agencies
Perfformwyr sy’n cefnogi traddodiadau gwerin iaith Gymraeg
Performers who support Welsh-language folk traditions


Cyffredinol, P.1a - P.1c, General

P.1a   Perddoriaeth a Chanu Gwerin - Bandiau / Grwpiau  •   P.1a   Folk Music & Song - Bands/Groups

~~~
ALLAN YN Y FAN  www.ayyf.co.uk Geoff Cripps 01495 240371

~~~
CAJUNS DENBO www.cajunsdenbo.co.uk Owen P. Hughes 01248 670272  
⊗ cajuns<at>cajunsdenbo.co.uk
⊕ Cajun a Zydeco - yn Gymraeg!
Welsh language stomping cajun and zydeco material!

~~~ JAMIE SMITH’S MABON www.jamiesmithsmabon.com Alan Bearman Music 020 7014 2821 
www.facebook.com/jsmabon Alan Bearman Music, The Music Base, Kings Place, 90 York Way, London, N1 9AG (www.alanbearmanmusic.co.uk)
⊕ Gallech chi ddisgrifio cerddoriaeth Jamie Smith's Mabon fel cerddoriaeth byd, rhyng-Geltaidd, wreiddiol. Wedi ei chyfansoddi gan  Jamie Smith, a’i dehongli gan chwech o gerddorion medrus, mae'n cael ei hysbrydoli gan gerddoriaeth werin draddodiadol y gwledydd Celtaidd.
Wales' finest purveyors of original InterCeltic music. As comfortable on a world music stage as in a folk setting, a music that travels beyond borders to explore the forms and styles of the Celtic traditions and work then anew.

~~~ NEVER MIND THE BOCS www.neilandmeg.com Neil a Meg Browning 01286 677578  
⊗ nmtb<at>neilandmeg.com
⊕ Triawd gwerin Anarferol, yn gwneud alawon a chaneuon, yn draddodiadol a gwreiddiol iawn!
Unusual folk trio, doing tunes and songs, both traditional and highly original!

P.1b    Cerddoriaeth a Chanu Gwerin - Deuawdau  •  Folk Music & Song - Duos

~~~
EOS  ~~~ www.bethannia.co.uk  Bethan Nia 07890 676799
⊗ info<at>bethannia.co.uk; www.myspace.com/bethanniaharp; www.facebook.com/bethan.nia 
⊕ Bethan Nia ac Emily Grainger.

~~~ OLION BYW www.olionbyw.com 
Dan Lawrence 07951 700766
⊗ olionbyw<at>gmail.com
⊕ Lucy Rivers a Dan Lawrence


P.1c  Cerddoriaeth a Chanu Gwerin - Unawd / Folk Music & Song - Solo

~~~
BETHAN NIA www.bethannia.co.uk Bethan Nia 07890 676799
⊗ info<at>bethannia.co.uk; www.myspace.com/bethanniaharp; www.facebook.com/bethan.nia

~~~
NATH TREVETT http://nathtrevett.com Nath Trevett 07791 143205
⊗ nptrevett<at>yahoo.co.uk   Manylion cyswllt arall - Fedrwch ddanfon ymholiadau ar y dudalen cysylltu ar fy ngwefan neu fedrwch e-bostio fi.
⊕ Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd ac ennillydd Wobr Cerddor Gorau 2014 yng Nghystadleuath Brwydr y Bandiau yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae'n trefnu cerddoriaeth Gymreig ac weithiau cerddoriaeth mewn ieithoedd eraill.
~~~ NATH TREVETT http://nathtrevett.com Nath Trevett 07791 143205
⊗ nptrevett<at>yahoo.co.uk  For other contacts - you can send inquiries to the contact page on my website or you can email me. 
Nath is a guitarist, lutenist, and Best Musician Award winner in 2014 Battle of the Bands Competition at the National Eisteddfod. 
He arranges Welsh music and sometimes music in other languages​​. 

Diddordebau penodol, P.1ch - 1dd, Specific interests (gweler hefyd Rhestr 5, Gweithdai / see also List 5, Workshops)
Rydym hefyd yn croesawu rhestriadau gan /  We also welcome listings from
P.1ch  Cerdd Dant  • P.1d Corau / Choirs  P.1dd  Grwpiau Sianti, Deuawdau, ac Unawd / Shanty Groups, Duos, & Solo


P.2   Dawnsio Gwerin
P.2   Folk Dance

Gallwn gynnwys rhestriadau gan Asiantaethau ••• We can include listings from Agencies
Perfformwyr sy’n cefnogi traddodiadau gwerin iaith Gymraeg
Performers who support Welsh-language folk traditions


P.2a   Gwerin Galwyr Dawns  /   Folk Dance Callers
Powys BRYN DAVIES  ~~~ Bryn Davies 01691 791395
⊗ 07929 965993. brynperyddon<at>talktalk.net 
⊕ Galwr Twmpath
Twmpath Caller

P.2b Bandiau Dawns Werin  /   Folk Dance Bands

Gwynedd ADERYN PRIN www.aderynprin.co.uk ~~~ 01286 673696
⊕ Band Twmpath Dawn
Ceilidh Band 

Gwent ALLAN YN Y FAN   www.ayyf.co.uk Geoff Cripps 01495 240371  


Gwynedd BAND Y BRAICHMELYN  www.neilandmeg.com/byb.htm Neil a Meg Browning 01286 677578 
⊗ nmtb<at>neilandmeg.com
⊕ Band twmpath / ceilidh gyda 25+ mlynedd o brofiad.
Twmpath/ceilidh band with 25+ years experience.

Powys PEN TENNYN  ~~~ Bryn Davies 01691 791395 

⊗ 07929 965993. brynperyddon<at>talktalk.net 
⊕ Band Gwerin Cymraeg.
Welsh Folk Band.

Powys TRIAWD DIENW ~~~ Bryn Davies 01691 791395  

⊗ 07929 965993. brynperyddon<at>talktalk.net 
⊕ Triawd traddodiadol Cymraeg.
Welsh traditional trio.

P.2c   Seremonïol ac Arddangos  

P.2c   Ceremonial & Display

P.2c   Seremonïol ac Arddangos         /     Ceremonial & Display
Gallwch ychwanegu:  Lleoliad ymarfer / amser dechrau, hyd at 14 gair  
You can add:  Practice venue/start time, up to 14 words

Caerdydd CWMNI DAWNS WERIN CAERDYDD http://cdwc.org Dai James 02920 563 989

⊗ post<at>cdwc.org 
⊕ Cwmni dawnsio gwerin swyddogol ein Prifddinas. Ry'n ni wedi diddanu a chadw traddodiadau Cymru yn fyw am dros 40 o flynyddoedd. Bob blwyddyn ry'n ni'n cynnal Gŵyl Ifan yng Nghaerdydd, dathliad canol haf, ers 1977.
The official folk-dance company of Cardiff, Wales. We've been entertaining and keeping Welsh folk traditions  alive for over 40 years. We also host Gŵyl Ifan, an annual midsummer folk-dance festival held in Cardiff, since 1977.


Sir y Fflint DAWNSWYR DELYN  www.facebook.com/DawnswyrDelyn   Frances Jones ~~~ 

⊗ ffranses<at>btinternet.com
⊕ Grwp Dawnsio Gwerin Cymreig  seiliedig yn Yr Wyddgrug, Gogledd Cymru
Flintshire DAWNSWYR DELYN  www.facebook.com/DawnswyrDelyn   Frances Jones ~~~ 
ffranses<at>btinternet.com
Welsh Folk Dance Group  based in Mold, North Wales


Powys DAWNSWYR TANAT
  www.trac-cymru.org/cy/cyfeiriadur Bryn Davies 01691 791395

→ Bob nos Lun yng nghefn yr Old New Inn, Llanfyllin
⊗ 07929 965993. brynperyddon<at>talktalk.net
⊕ Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ymarfer dawnsfeydd gwerin o Gymru a rwtinauclocsio a’r alawon sy’n cyd-fynd â nhw. Mae ein grŵp yn cynnwys dawnswyr, cerddorion a’r rheiny sy’n dawnsio ac yn chwarae offerynnau.
Powys DAWNSWYR TANAT  www.trac-cymru.org/en/directory Bryn Davies 01691 791395
Every Monday evening in the back room of the Old New Inn, Llanfyllin

⊗ 07929 965993. brynperyddon<at>talktalk.net
⊕ We meet every Monday evening in Llanfyllin to learn and practice Welsh folk dances and clogging routines and the tunes they are danced to.  Our group consists of dancers, musicians and those who both dance and play.P.3   Y Gair Llafar  /    Spoken Word

LES BARKER
Gallwn gynnwys rhestriadau gan Asiantaethau
  •••   We can include listings from Agencies

Perfformwyr sy’n cefnogi traddodiadau gwerin iaith Gymraeg
Performers who support Welsh-language folk traditions


Rydym hefyd yn croesawu rhestriadau gan We also welcome listings from 

  • P.3a  Sioeau Gwerin & Theatr, Drama Werin  /  Folk Shows & Theatre, Mummers


P.3b   Beirdd       /    Poets
Wrecsam LES BARKER www.mrsackroyd.com Les Barker ~~~

Barddoniaeth yn Saesneg ac yn y Gymraeg. 
Poetry in English and Welsh.

  • nodiadau / notes
  • Lansiodd Les Barker 'Odlau', odliadur cyfrifiadurolyn ystod Eisteddfod Genedlaethol Dinbych. Mae ail fersiwn ar gael rŵan. Ewch at www.geiriadur.co.uk Mae Malcolm Weindling wedi creu geiriadur Cymraeg hefyd, ar gael o'r un wefan.
  • Les Barker and Malcolm Weindling have created a Welsh computerised rhyming dictionary, the latest verson of which can be downloaded from www.geiriadur.co.uk, price £5. Malcolm has also created a Welsh dictionary, available from the same web site, for the same price. A bargain!


P.3c   Storïwyr    /    Storytellers
Sir Ddinbych FIONA COLLINS  www.literaturewales.org/writers-of-wales/i/129560/desc/collins-fiona  Fiona Collins   01490 430 551 

⊗ Ty Cynnes, Carrog, Corwen LL21 9LA.    fionastory3<at>gmail.com    07941 918 159
⊕  Straeon traddodiadol o Gymru a thu hwnt am bob oedran yn Saesneg a Chymraeg (ail-iaith).   Profiadol iawn gyda phobl ag anghenion arbennig.  Gweithdai i ddatblygu sgiliau creadigol llafar ac ysgrifenedig yn ogystal a pherfformiadau llawn o hud a hwyl. 
⊕ Traditional stories from Wales and further afield for all ages in Welsh (second language) and English.  Very experienced with people with special needs. Workshops to develop spoken and written creative skills as well as performances full of fun and fantasy. 

Gweler hefyd /  See also   www.trac-cymru.org"Cyfeiriadur""Performers"

Website Built with MacMate
← Get yours Free
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
Powered by MacMate